با ورود به سامانه آمارگیر:

افزودن چندین سایت به حساب کاربری

مقایسه بازدید در روز های اخیر

استفاده از جامعه آماری سامانه آمارگیر

و بسیاری از امکانات دیگر ...